10ನೇ ತರಗತಿ

C.L.M. by John Masefield – Kannada Summary

ಜಾನ್ ಮಾಸೆಫೀಲ್ಡ್ ಬರೆದC.L.M. ಕವನದ ಸಾರಾಂಶ “ಸಿ.ಎಲ್.ಎಂ.” ಎಂಬುದು ಜಾನ್ ಮಾಸ್ಫೀಲ್ಡ್ ಅವರ ಕವಿತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಅವರ ತಾಯಿಯ ನಡುವಿನ ವಿಶೇಷ ಬಂಧದ […]

Gentleman of Rio en Medio

Gentleman of Rio en Medio – Juan A.A. Sedillo Kannada Summary

ಅವನು ರಿಯೊ ಎನ್ ಮೆಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದನು, ಅವನ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ನೂರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದರು. ಅವರು ಉಳುಮೆ ಮಾಡಿದ ಅದೇ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಅವನು ಕೂಡ ಉಳುತ್ತಿದ್ದನು. ಅವನ […]