10ನೇ ತರಗತಿ

Gentleman of Rio en Medio

Gentleman of Rio en Medio – Juan A.A. Sedillo Kannada Summary

ಅವನು ರಿಯೊ ಎನ್ ಮೆಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದನು, ಅವನ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ನೂರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದರು. ಅವರು ಉಳುಮೆ ಮಾಡಿದ ಅದೇ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಅವನು ಕೂಡ ಉಳುತ್ತಿದ್ದನು. ಅವನ […]

ಯುಲಿಸೆಸ್ ಮತ್ತು ಸೈಕ್ಲೋಪ್ಸ್

Ulysses and the Cyclops – Charles Lamb – Kannada Summary

ಯುಲಿಸೆಸ್ ಮತ್ತು ಸೈಕ್ಲೋಪ್ಸ್ ಕತೆ ಒಂದಾನೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯುಲಿಸೆಸ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ರಾಜ ಇದ್ದ. ಅವನು ಗ್ರೀಸಿನಲ್ಲಿರುವ ಇಥಾಕಾ ಎಂಬ ಒಂದು ದ್ವೀಪದ ರಾಜನಾಗಿದ್ದನು. ಟ್ರೋಜನ್ ಯುದ್ಧದ […]

On Top of the World – Kannada Summary

On Top of the World -Dicky Dolmaಪ್ರಪಂಚದ ತುತ್ತ ತುದಿಯ ಮೇಲೆ – ಡಿಕಿ ಡೊಲ್ಮಾ Introduction ( ಪರಿಚಯ) (Dicky Dolma scaled Mt.Everest […]