ಪ್ರಪಂಚದ ಇತಿಹಾಸ – ಕಾಲಾನುಕ್ರಮ

ಇತಿಹಾಸಪೂರ್ವ ಕಾಲ

ಇತಿಹಾಸಪೂರ್ವ ಕಾಲ

 • 8 – 6 million years ago Bi-pedal hominids in Africa
  8 – 6 ಮಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಬೈ-ಪೆಡಲ್ ಹೋಮಿನಿಡ್ ಗಳ ಉಗಮ
 • 2.6 million years ago Homo habilis begin to use tools
  2.6 ಮಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಹೋಮೋ ಹ್ಯಾಬಿಲಿಸ್ ಗಳು ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು
 • 43,000 BCE Homo sapiens expand out of Africa
  ಕ್ರಿ.ಪೂ. 43,000 ಹೋಮೋ ಸೇಪಿಯನ್ ಗಳು ಆಫ್ರಿಕಾದಿಂದ ಹೊರಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದರು
 • 50,000 – 10,000 BCE Homo sapiens complete their migration to all continents
  50,000 – 10,000 ಬಿ.ಸಿ.ಇ ಹೋಮೋ ಸೇಪಿಯನ್ನರು ಎಲ್ಲಾ ಖಂಡಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ವಲಸೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು
 • 22,000 – 14,000 BCE Last Glacial Maximum
  22,000 – 14,000 BCE ಕೊನೆಯ ಬಾರಿ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದ ಹಿಮಗಡ್ಡೆಗಳು (ಹಿಮಯುಗ) Last Glacial Maximum
 • c. 9,000 BCE Younger Dryas event
  c. 9,000 BCE ಕಿರಿಯ ಡ್ರೈಯಾಸ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಈ ಮಿನಿ ಹಿಮಯುಗ Younger Dryas event
 • c. 9,000 BCE Jericho reaches its height
  c. 9,000 BCE ಜೆರಿಕೊ ನಗರ ಅದರ ಸಮೃದ್ಧತೆಯ ಗರಿಷ್ಠತೆಯನ್ನು ತಲುಪುತ್ತದೆ
 • c. 7,000 BCE Çatalhüyük reaches several thousand inhabitants
  c. 7,000 ಬಿ.ಸಿ.ಇ. ಕ್ಯಾಟಲ್ ಹುಯುಕ್ (ಚಾ-ಟೆಲ್ ಹೂ-ಯೆಕ್, ಅಥವಾ ಟರ್ಕಿಶ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ Çatalhöyük ಎಂದು ಉಚ್ಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ) ನಿವಾಸಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹಲವಾರು ಸಾವಿರ ಮಂದಿಯನ್ನು ತಲುಪುತ್ತದೆ
 • 2,000 BCE Paleo-Eskimos appear in the Arctic
  ಕ್ರಿ.ಪೂ. 2,000 ಪ್ಯಾಲಿಯೊ-ಎಸ್ಕಿಮೋಗಳು ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್ ನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತಾರೆ
 • 2,000 BCE Humans begin to make pottery
  ಕ್ರಿ.ಪೂ. 2,000 ಮಾನವರು ಮಡಕೆಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ
ಮೆಸೊಪಟ್ಯಾಮಿಯಾ

Early Middle Eastern and Northeast African Civilizations ಆರಂಭಿಕ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಮತ್ತು ಈಶಾನ್ಯ ಆಫ್ರಿಕನ್ ನಾಗರಿಕತೆಗಳು

Ancient Mesopotamia
ಪ್ರಾಚೀನ ಮೆಸೊಪಟ್ಯಾಮಿಯಾ

 • c. 10,000 BCE Beginnings of the Agricultural Revolution
  c. ಕ್ರಿ.ಪೂ. 10,000 ಕೃಷಿ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಆರಂಭಗಳು
 • c. 3500 BCE Appearance of Sumerian city-states in lower Mesopotamia
  c. 3500 ಬಿ.ಸಿ.ಇ. ಕೆಳ ಮೆಸೊಪೊಟೇಮಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸುಮೇರಿಯನ್ ನಗರ-ರಾಜ್ಯಗಳ ಗೋಚರತೆ
 • c. 3200 BCE Early use of cuneiform
  c. 3200 ಬಿ.ಸಿ.ಇ. ಕ್ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಬರಹದ ಆರಂಭಿಕ ಬಳಕೆ
 • c. 2900 BCE Production of bronze
  c. ಕ್ರಿ.ಪೂ. 2900 ಕಂಚಿನ ಉತ್ಪಾದನೆ
 • 2334 – 2100 BCE Akkadian Empire
  ಕ್ರಿ.ಪೂ. 2334 – 2100 ಬಿ.ಸಿ.ಇ. ಅಕ್ಕಾಡಿಯನ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ
 • c. 2000 BCE Gilgamesh first recorded in cuneiform
  c. 2000 ಬಿ.ಸಿ.ಇ. ಗಿಲ್ಗಮೆಶ್ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕ್ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ
 • 1792 – 1595 BCE Babylonian Empire
  ಕ್ರಿ.ಪೂ. 1792 – 1595 ಬಿ.ಸಿ.ಇ. ಬ್ಯಾಬಿಲೋನಿಯನ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ
 • 1792 – 1750 BCE Reign of Hammurabi
  1792 – 1750 ಬಿ.ಸಿ.ಇ. ಹಮ್ಮುರಾಬಿಯ ಆಳ್ವಿಕೆ
 • 900 – 612 BCE Assyrian Empire
  ಕ್ರಿ.ಪೂ. 900 – 612 ಬಿ.ಸಿ.ಇ. ಅಸ್ಸೀರಿಯನ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ
 • 626 – 539 BCE New Babylonian Empire
  ಕ್ರಿ.ಪೂ. 626 – 539 ಬಿ.ಸಿ.ಇ. ಹೊಸ ಬ್ಯಾಬಿಲೋನಿಯನ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ
 • 605 – 562 BCE Reign of Nebechadnezzar
  ಕ್ರಿ.ಪೂ. 605 – 562 ಕ್ರಿ.ಪೂ. ನೆಬುಖಡ್ನೆಜರನ ಆಳ್ವಿಕೆ

Ancient Israel
ಪ್ರಾಚೀನ ಇಸ್ರೇಲ್

 • c. 1300 – 1200 BCE Israelites leave Egypt (following Moses)
  c. 1300 – 1200 ಬಿ.ಸಿ.ಇ. ಇಸ್ರೇಲಿಗಳು ಈಜಿಪ್ಟನ್ನು ತೊರೆಯುತ್ತಾರೆ (ಮೋಸೆಸ್ ನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ)
 • c. 1050 – 1010 BCE Israelites establish a kingdom
  c. 1050 – 1010 ಬಿ.ಸಿ.ಇ. ಇಸ್ರೇಲಿಗಳು ಒಂದು ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತಾರೆ
 • c. 1000 – 970 BCE Reign of King David
  c. 1000 – ಕ್ರಿ.ಪೂ. 970 ರಾಜ ಡೇವಿಡ್ಆ ನ ಆಳ್ವಿಕೆ
 • c. 979 – 930 BCE Reign of King Solomon
  c. 979 – 930 BCE ರಾಜ ಸೊಲೊಮೋನನ ಆಳ್ವಿಕೆ
 • 931 BCE Israel divides into two kingdoms
  ಕ್ರಿ.ಪೂ. 931ರಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಎರಡು ರಾಜ್ಯಗಳಾಗಿ ವಿಭಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು.
 • 586 – 539 BCE Babylonian captivity of Israelites
  ಕ್ರಿ.ಪೂ. 586 – ಕ್ರಿ.ಪೂ. 539 ಬ್ಯಾಬಿಲೋನಿಯಯದಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲಿಗರ ಸೆರೆವಾಸ

Northeast Africa (Egypt and Nubia)
ಈಶಾನ್ಯ ಆಫ್ರಿಕಾ (ಈಜಿಪ್ಟ್ ಮತ್ತು ನುಬಿಯಾ)

 • c. 7000 BCE Beginnings of Agricultural Revolution in Northeast Africa
  c. ಕ್ರಿ.ಪೂ. 7000 ಈಶಾನ್ಯ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಆರಂಭಗಳು
 • c. 6000 – 3500 BCE Desiccation of the Sahara Desert pushed people toward the Nile River Valley
  c. 6000 – ಕ್ರಿ.ಪೂ. 3500 ಸಹಾರಾ ಮರುಭೂಮಿಯ ನಿರ್ಜಲೀಕರಣವು ಜನರನ್ನು ನೈಲ್ ನದಿ ಕಣಿವೆಯ ಕಡೆಗೆ ತಳ್ಳಿತು
 • c. 4000 BCE Towns and villages grew along the Nile River
  c. ಕ್ರಿ.ಪೂ. 4000 ಪಟ್ಟಣಗಳು ಮತ್ತು ಹಳ್ಳಿಗಳು ನೈಲ್ ನದಿಯ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಬೆಳೆದವು.
 • c. 3100 BCE Unification of Egypt
  c. ಕ್ರಿ.ಪೂ. 3100 ಈಜಿಪ್ಟಿನ ಏಕೀಕರಣ
 • 3100 – 2600 BCE Egyptian Archaic Period
  ಕ್ರಿ.ಪೂ. 3100 – 2600 ಬಿ.ಸಿ.ಇ. ಈಜಿಪ್ಟಿನ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲ
 • 2660 – 2160 BCE the Egyptian Old Kingdom
  ಕ್ರಿ.ಪೂ. 2660 – 2160 ಬಿ.ಸಿ.ಇ. ಈಜಿಪ್ಟ್ ಹಳೆಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ
 • 2400 – 1450 BCE The Kingdom of Kerma
  ಕ್ರಿ.ಪೂ. 2400 – 1450 ಕ್ರಿ.ಪೂ. ಕೆರ್ಮಾ ರಾಜ್ಯ
 • 2040 – 1640 BCE the Egyptian Middle Kingdom
  ಕ್ರಿ.ಪೂ. 2040 – 1640 ಬಿ.ಸಿ.ಇ. ಈಜಿಪ್ಟ್ ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ರಾಜ್ಯ
 • 1640 – 1570 BCE Egypt’s Second Intermediate Period (Egypt under Hyksos Rule)
  ಕ್ರಿ.ಪೂ. 1640 – 1570 ಕ್ರಿ.ಪೂ. ಈಜಿಪ್ಟಿನ ಎರಡನೆಯ ಮಧ್ಯಂತರ ಅವಧಿ (ಹೈಕ್ಸೊಸ್ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಈಜಿಪ್ಟ್)
 • 1530 – 1070 BCE Egyptian New Kingdom
  ಕ್ರಿ.ಪೂ. 1530 – 1070 ಬಿ.ಸಿ.ಇ. ಈಜಿಪ್ಟಿನ ಹೊಸ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ
 • 1350 – 1325 BCE Amarna Period (under Pharaoh Akhenaten)
  ಕ್ರಿ.ಪೂ. 1350 – 1325 ಅಮರ್ಣ ಅವಧಿ (ಫರೋ ಅಖೆನಾಟೆನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ)
 • 1040 – 332 BCE Egyptian Late Period
  ಕ್ರಿ.ಪೂ. 1040 – 332 ಕ್ರಿ.ಪೂ. ಈಜಿಪ್ಟಿನ ಕೊನೆಯ ಅವಧಿ
 • 750 – 656 BCE The Kingdom of Kush ruled Egypt, creating the “Ethiopian Dynasty”
  ಕ್ರಿ.ಪೂ. 750 – 656 ಕುಶ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವು ಈಜಿಪ್ಟನ್ನು ಆಳಿ “ಇಥಿಯೋಪಿಯನ್ ರಾಜವಂಶ”ವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿತು.
 • 750 – 593 BCE Kingdom of Kush (with capital at Napata)
  ಕ್ರಿ.ಪೂ. 750 – 593 ಕ್ರಿ.ಪೂ. ಕುಶ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ (ನಪಾಟಾದಲ್ಲಿ ರಾಜಧಾನಿಯೊಂದಿಗೆ)
 • 656 – 639 BCE Assyrians occupied Egypt
  ಕ್ರಿ.ಪೂ. 656 – 639 ಅಸ್ಸೀರಿಯನ್ನರು ಈಜಿಪ್ಟನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡರು
 • 593 BCE Egyptian army sacked Napata, the capital of Kush
  ಕ್ರಿ.ಪೂ. 593ರಲ್ಲಿ ಈಜಿಪ್ಟಿನ ಸೈನ್ಯವು ಕುಶ್ ನ ರಾಜಧಾನಿಯಾದ ನಪಾಟನನ್ನು ಪದಚ್ಯುತಗೊಳಿಸಿತು.
 • 593 BCE The Kingdom of Kerma moved its capital to Meroe
  ಕ್ರಿ.ಪೂ. 593 ಕೆರ್ಮಾ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವು ತನ್ನ ರಾಜಧಾನಿಯನ್ನು ಮೆರೋಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿತು
 • 525 BCE Persian conquest of Egypt
  ಕ್ರಿ.ಪೂ. 525 ಈಜಿಪ್ಟಿನ ಮೇಲೆ ಪರ್ಷಿಯನ್ನರ ಆಕ್ರಮಣ
 • 323 BCE Alexander the Great conquered Egypt/Ptolemaic Kingdom of Egypt
  ಕ್ರಿ.ಪೂ. 323ರಲ್ಲಿ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ದಿ ಗ್ರೇಟ್ ಈಜಿಪ್ಟ್/ಟಾಲೆಮಿಕ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಜಯಿಸಿದನು.
 • 30 BCE Roman conquests of Egypt
  ಕ್ರಿ.ಪೂ. 30ರಲ್ಲಿ ರೋಮನ್ನರ ವಿಜಯ
Indus valley Civilization
ಸಿಂಧೂ ಕಣಿವೆ ನಾಗರಿಕತೆ

Ancient and Early Medieval India
ಪ್ರಾಚೀನ ಮತ್ತು ಆರಂಭಿಕ ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ಭಾರತ

 • 2600 – 1700 BCE Harappan/Indus Valley Civilization
  ಕ್ರಿ.ಪೂ. 2600 – 1700 ಬಿ.ಸಿ.ಇ ಹರಪ್ಪನ್/ಸಿಂಧೂ ಕಣಿವೆ ನಾಗರಿಕತೆ
 • 1700 – 600 BCE Vedic Age
  ಕ್ರಿ.ಪೂ. 1700 – 600 ಬಿ.ಸಿ.ಇ ವೈದಿಕ ಯುಗ
 • 1700 – 1000 BCE Early Vedic Age
  ಕ್ರಿ.ಪೂ. 1700 – 1000 ಬಿ.ಸಿ.ಇ ಆರಂಭಿಕ ವೈದಿಕ ಯುಗ
 • 1000 – 600 BCE Later Vedic Age
  ಕ್ರಿ.ಪೂ. 1000 – 600 ಬಿ.ಸಿ.ಇ ನಂತರದ ವೈದಿಕ ಯುಗ
 • 321 – 184 BCE Mauryan Empire
  ಕ್ರಿ.ಪೂ. 321 – 184 ಮೌರ್ಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ
 • c. 2nd century BCE to 3rd century CE Kushan Kingdom
  c. ಕ್ರಿ.ಪೂ. 2ನೇ ಶತಮಾನದಿಂದ ಕ್ರಿ.ಪೂ. ಸಾ.ಶ. 3ನೇ ಶತಮಾನ ಕುಶಾನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ
 • c. 320 – 550 CE Gupta Empire
  c. 320 – 550 CE ಗುಪ್ತ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ
 • 600 – 1300 CE Early Medieval India
  600 – 1300 ಸಾ.ಶ ಆರಂಭಿಕ ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ಭಾರತ
 • 1206 – 1526 CE Delhi Sultanate
  1206 – 1526 ಸಾ.ಶ. ದೆಹಲಿ ಸುಲ್ತಾನರು
ಚೀನಾ

China and East Asia to the Ming Dynasty ಮಿಂಗ್ ರಾಜವಂಶಕ್ಕೆ ಚೀನಾ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವ ಏಷ್ಯಾ

China
ಚೀನಾ

 • 8000 – 2000 BCE Neolithic Cultures in China
  ಕ್ರಿ.ಪೂ. 8000 – 2000 ಬಿ.ಸಿ.ಇ. ನವಶಿಲಾಯುಗದ ಚೀನಾದಲ್ಲಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳು
 • 5000 – 3000 BCE Yangshao Culture
  ಕ್ರಿ.ಪೂ. 5000 – 3000 ಬಿ.ಸಿ.ಇ. ಯಾಂಗ್ಶಾವೊ ಸಂಸ್ಕೃತಿ
 • 3000 – 1900 BCE Longshan Culture
  ಕ್ರಿ.ಪೂ. 3000 – 1900 ಬಿ.ಸಿ.ಇ. ಲಾಂಗ್ಶಾನ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ
 • c. 1900 – 1600 BCE Xia Dynasty
  c. 1900 – 1600 BCE ಕ್ಸಿಯಾ ರಾಜವಂಶ
 • c. 1600 – 1046 BCE Shang Dynasty
  c. 1600 – 1046 BCE ಶಾಂಗ್ ರಾಜವಂಶ
 • 1045 – 256 BCE Zhou Dynasty
  ಕ್ರಿ.ಪೂ. 1045 – 256 ಬಿ.ಸಿ.ಇ. ಝೌ ರಾಜವಂಶ
 • 1045 – 771 BCE Western Zhou
  ಕ್ರಿ.ಪೂ. 1045 – 771 ಬಿ.ಸಿ.ಇ. ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಝೌ
 • 770 – 256 BCE Eastern Zhou
  ಕ್ರಿ.ಪೂ. 770 – 256 ಬಿ.ಸಿ.ಇ. ಪೂರ್ವ ಝೌ
 • 551 – 479 BCE Confucius
  ಕ್ರಿ.ಪೂ. 551 – 479 ಬಿ.ಸಿ.ಇ. ಕನ್ಫ್ಯೂಷಿಯಸ್
 • 475 – 221 BCE Warring States Period
  ಕ್ರಿ.ಪೂ. 475 – 221 ಯುದ್ಧ ರಾಜ್ಯಗಳ ಅವಧಿ
 • 221 – 210 BCE Qin Dynasty
  ಕ್ರಿ.ಪೂ. 221 – 210 ಕ್ರಿ.ಪೂ. ಕ್ವಿನ್ ರಾಜವಂಶ
 • 221 – 210 BCE First Emperor of Qin
  ಕ್ರಿ.ಪೂ. 221 – 210 ಕ್ರಿ.ಪೂ. 210 ಕ್ವಿನ್ ನ ಮೊದಲ ಚಕ್ರವರ್ತಿ
 • 202 BCE – 220 CE Han Dynasty
  ಕ್ರಿ.ಪೂ. 202 – ಸಾ.ಶ. 220 ಹಾನ್ ರಾಜವಂಶ
 • 141 – 87 BCE Emperor Wu
  ಕ್ರಿ.ಪೂ. 141 – 87 ಬಿ.ಸಿ.ಇ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ವು
 • 220 – 589 CE Period of Division
  220 – 589 CE ವಿಭಜನೆಯ ಅವಧಿ
 • 220 – 280 CE Three Kingdoms Period
  220 – 280 ಸಾ.ಶ. ಮೂರು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಗಳ ಅವಧಿ
 • 155 – 220 CE Cao Cao
  155 – 220 ಸಾ.ಶ. ಕಾವೊ ಕಾವೊ
 • 265 – 317 CE Western Jin
  265 – 317 ಸಾ.ಶ. ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಜಿನ್
 • 317 – 589 CE Northern and Southern Dynasties
  ಸಾ.ಶ. 317 – 589 ಸಾ.ಶ. ಉತ್ತರ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ರಾಜವಂಶಗಳು
 • 581 – 618 CE Sui Dynasty
  581 – 618 ಸಾ.ಶ. ಸುಯಿ ರಾಜವಂಶ
 • 618 – 907 CE Tang Dynasty
  618 – 907 ಸಾ.ಶ ಟ್ಯಾಂಗ್ ರಾಜವಂಶ
 • 960 – 1279 CE Song Dynasty
  960 – 1279 ಸಾ.ಶ. ಸಾಂಗ್ ರಾಜವಂಶ
 • 1271 – 1368 CE Yuan Dynasty
  1271 – 1368 ಸಾ.ಶ. ಯುವಾನ್ ರಾಜವಂಶ
 • 1215 – 1294 CE Kublai Khan
  1215 – 1294 ಸಾ.ಶ. ಕುಬ್ಲೈ ಖಾನ್
 • 1368 – 1644 CE Ming Dynasty
  1368 – 1644 CE ಮಿಂಗ್ ರಾಜವಂಶ

Korea
ಕೊರಿಯಾ

 • c. 400 BCE – 313 CE Early Historical Period
  c. 400 BCE – 313 CE ಆರಂಭಿಕ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಅವಧಿ
 • 313 – 668 CE Three Kingdoms
  313 – 668 ಸಾ.ಶ. ಮೂರು ರಾಜ್ಯಗಳು
 • c. 37 BCE – 668 CE Goguryeo Dynasty
  c. 37 BCE – 668 CE ಗೊಗುರ್ಯೆಯೋ ರಾಜವಂಶ
 • 668 – 892 CE Silla Dynasty
  668 – 892 ಸಾ.ಶ. ಸಿಲ್ಲಾ ರಾಜವಂಶ

Japan
ಜಪಾನ್

 • 11,000 – 500 BCE Jōmon Period
  11,000 – 500 BCE ಜೋಮೋನ್ ಅವಧಿ
 • 500 BCE – 250 CE Yayoi Period
  ಕ್ರಿ.ಪೂ. 500 – ಸಾ.ಶ. 250 ಯಯೋಯಿ ಅವಧಿ
 • 250 – 600 CE Mounded Tomb Period
  250 – 600 ಸಾ.ಶ. ದಿಬ್ಬದ ಸಮಾಧಿ ಅವಧಿ
 • 600 – 800 CE Asuka-Nara Period
  ಸಾ.ಶ. 600 – 800 ಸಾ.ಶ. ಅಸುಕ-ನಾರಾ ಅವಧಿ
Ancient Greek
ಗ್ರೀಕ್ ಜಗತ್ತು

The Greek World from the Bronze Age to the Roman Conquest ಕಂಚಿನ ಯುಗದಿಂದ ರೋಮನ್ ವಿಜಯದವರೆಗಿನ ಗ್ರೀಕ್ ಜಗತ್ತು

 • c. 3300 – 1150 BCE Bronze Age
  c. 3300 – 1150 BCE ಕಂಚಿನ ಯುಗ
 • c. 1100 – 700 BCE Dark Ages
  c. 1100 – 700 BCE ಕತ್ತಲೆ ಯುಗಗಳು
 • c. 700 – 480 BCE Archaic Period
  c. 700 – 480 BCE ಪ್ರಾಚೀನ ಅವಧಿ
 • 480 – 323 BCE Classical Period
  ಕ್ರಿ.ಪೂ. 480 – 323 ಬಿ.ಸಿ.ಇ. ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಅವಧಿ
 • 431 – 404 BCE The Peloponnesian War
  ಕ್ರಿ.ಪೂ. 431 – 404 ಕ್ರಿ.ಪೂ. ಪೆಲೊಪೊನ್ನೆಸಿಯನ್ ಯುದ್ಧ
 • 323 – 146 BCE Hellenistic Period
  ಕ್ರಿ.ಪೂ. 323 – 146 ಕ್ರಿ.ಪೂ. ಹೆಲೆನಿಸ್ಟಿಕ್ ಅವಧಿ
Ruin of the Roman theatre, Volterra, Italy
ರೋಮನ್ ರಂಗಭೂಮಿಯ ಅವಶೇಷಗಳು, ವೋಲ್ಟೆರಾ, ಇಟಲಿ

The Roman World from 753 BCE to 500 CE
ಕ್ರಿ.ಪೂ. 753 ರಿಂದ ಸಾ.ಶ. 500 ರವರೆಗೆ ರೋಮನ್ ಜಗತ್ತು

 • 753 BCE Founding of Rome
  ಕ್ರಿ.ಪೂ. 753ರಲ್ಲಿ ರೋಮ್ ಸ್ಥಾಪನೆ
 • c. 753 – 510 BCE Regal Period
  c. 753 – 510 BCE ರಾಜಪ್ರಭುತ್ವದ ಅವಧಿ
 • c. 510 BCE – 44 BCE* Roman Republic
  c. 510 ಬಿ.ಸಿ.ಇ – ಕ್ರಿ.ಪೂ. 44 * ರೋಮನ್ ಗಣರಾಜ್ಯ
 • 264 – 146 BCE The Punic Wars
  ಕ್ರಿ.ಪೂ. 264 – 146 ಕ್ರಿ.ಪೂ. ದಿ ಪ್ಯೂನಿಕ್ ಯುದ್ಧಗಳು
 • 133 BCE – 44 BCE The Late Republic
  ಕ್ರಿ.ಪೂ. 133 – ಕ್ರಿ.ಪೂ. 44 ದಿ ಲೇಟ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್
 • 44 BCE – 476 CE Roman Empire
  ಕ್ರಿ.ಪೂ. 44 – ಸಾ.ಶ. 476 ರೋಮನ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ
 • 44 BCE – 68 CE Julio-Claudian Dynasty
  ಕ್ರಿ.ಪೂ. 44 – ಸಾ.ಶ. 68 ಜೂಲಿಯೊ-ಕ್ಲಾಡಿಯನ್ ರಾಜವಂಶ
 • 69 CE Year of the Four Emperors
  ಸಾ.ಶ. 69 ನಾಲ್ಕು ಚಕ್ರವರ್ತಿಗಳ ವರ್ಷ
 • 69 CE – 96 CE Flavian Dynasty
  ಸಾ.ಶ. 69 – ಸಾ.ಶ. 96 ಫ್ಲೇವಿಯನ್ ರಾಜವಂಶ
 • 96 – 180 CE The Five Good Emperors
  ಸಾ.ಶ. 96 – 180 ಸಾ.ಶ. ಐದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಾಮ್ರಾಟರು
 • 235 – 284 CE The Third Century Crisis
  235 – 284 ಸಾ.ಶ. ಮೂರನೆಯ ಶತಮಾನದ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು
 • 395 CE Permanent division of the Empire into East and West
  ಸಾ.ಶ. 395 ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಯನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮಗಳಾಗಿ ವಿಭಜಿಸಲಾಯಿತು.
Central Europe 5th Century
ಮಧ್ಯ ಯುರೋಪ್, 5 ನೇ ಶತಮಾನ

Western Europe and Byzantium circa 500 – 1000 CE
ಪಶ್ಚಿಮ ಯೂರೋಪ್ ಮತ್ತು ಬೈಜಾಂಟಿಯಮ್ ಸಿರ್ಕಾ ಸುಮಾರು 500 – 1000 ಸಾ.ಶ.

 • 410 CE Roman army abandons Britain
  ಸಾ.ಶ. 410 ರೋಮನ್ ಸೈನ್ಯವು ಬ್ರಿಟನ್ನನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿತು
 • 476 CE The general Odavacar deposes the last Western Roman Emperor
  ಸಾ.ಶ. 476 ಜನರಲ್ ಒಡವಾಕರ್ ಕೊನೆಯ ಪಶ್ಚಿಮ ರೋಮನ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯನ್ನು ಪದಚ್ಯುತಗೊಳಿಸುತ್ತಾನೆ
 • 496 CE The Frankish king Clovis converts to Christianity
  ಸಾ.ಶ. 496 ಫ್ರಾಂಕಿಷ್ ರಾಜ ಕ್ಲೋವಿಸ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಮತಾಂತರಗೊಂಡನು
 • 500s CE Anglo-Saxons gradually take over Britain
  ಸಾ.ಶ. 500 ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಆಂಗ್ಲೋ-ಸ್ಯಾಕ್ಸನ್ ರು ಕ್ರಮೇಣ ಬ್ರಿಟನ್ ಅನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ
 • 533 CE Byzantine Empire conquers the Vandal kingdom in North Africa
  ಸಾ.ಶ. 533 ಬೈಜಾಂಟೈನ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವು ಉತ್ತರ ಆಫ್ರಿಕಾದ ವಾಂಡಲ್ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿತು
 • 535 – 554 CE Byzantine Empire conquers the Ostrogothic kingdom in Italy
  ಸಾ.ಶ. 535 – 554 ಸಾ.ಶ. ಬೈಜಾಂಟೈನ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವು ಇಟಲಿಯ ಓಸ್ಟ್ರೋಗೋಥಿಕ್ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿತು
 • 560s CE Lombard invasions of Italy begin
  ಸಾ.ಶ. 560 ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಇಟಲಿಯ ಮೇಲೆ ಲೊಂಬಾರ್ಡ್ ಆಕ್ರಮಣಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ
 • 580s CE The Franks cease keeping tax registers
  ಸಾ.ಶ. 580 ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಫ್ರಾಂಕ್ ಗಳು ತೆರಿಗೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದರು
 • 597 CE Christian missionaries dispatched from Rome arrive in Britain
  ಸಾ.ಶ. 597 ರೋಮ್ ನಿಂದ ಕಳುಹಿಸಿದ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಮಿಷನರಿಗಳು ಬ್ರಿಟನ್ ಗೆ ಬಂದಿಳಿದರು
 • 610 – 641 CE Heraclius is a Byzantine emperor
  ಸಾ.ಶ. 610 – 641 ಸಾ.ಶ. ಹೆರಾಕ್ಲಿಯಸ್ ಬೈಜಾಂಟೈನ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯ ಅವಧಿ
 • 636 CE Arab Muslims defeat the Byzantine army at the Battle of Yarmouk
  ಸಾ.ಶ. 636 ಅರಬ್ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಯಾರ್ಮೌಕ್ ಕದನದಲ್ಲಿ ಬೈಜಾಂಟೈನ್ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದರು
 • 670s CE Byzantine Empire begins to lose control of the Balkans to Avars, Bulgars, and Slavs
  ಸಾ.ಶ. 670ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಬೈಜಾಂಟೈನ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವು ಬಾಲ್ಕನ್ ಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಅವಾರ್, ಬಲ್ಗರ್ ಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಲಾವ್ ಗಳಿಗೆ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು.
 • 674 – 678 CE Arabs lay siege to Constantinople but are unsuccessful
  674 – 678 ಸಾ.ಶ. ಅರಬ್ಬರು ಕಾನ್ಸ್ಟಾಂಟಿನೋಪಲ್ ಗೆ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಿದರು ಆದರೆ ವಿಫಲರಾದರು
 • 711 CE Muslims from North Africa conquer Spain, end of the Visigothic kingdom
  ಸಾ.ಶ. 711 ಉತ್ತರ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಮುಸ್ಲಿಮರು ವಿಸಿಗೋಥಿಕ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಅಂತ್ಯವಾದ ಸ್ಪೇನ್ ಅನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು
 • 717 – 718 CE Arabs lay siege to Constantinople but are unsuccessful
  ಸಾ.ಶ. 717 – 718 ಅರಬ್ಬರು ಕಾನ್ಸ್ಟಾಂಟಿನೋಪಲ್ ಗೆ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಿದರು ಆದರೆ ವಿಫಲರಾದರು
 • 717 CE Leo III becomes Byzantine emperor. Under his rule, the Iconoclast Controversy begins.
  ಸಾ.ಶ. 717ರಲ್ಲಿ ಮೂರನೆಯ ಲಿಯೋ ಬೈಜಾಂಟೈನ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯಾದನು. ಅವನ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ಐಕಾನೋಕ್ಲಾಸ್ಟ್ ವಿವಾದ ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ.
 • 732 CE King Charles Martel of the Franks defeats a Muslim invasion of the kingdom at the Battle of Tours
  ಸಾ.ಶ. 732 ಫ್ರಾಂಕರ ರಾಜ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಮಾರ್ಟೆಲ್ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಆಕ್ರಮಣವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದನು. ಪ್ರವಾಸಗಳ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ
 • 751 CE The Byzantine city of Ravenna falls to the Lombards; Pepin the Short of the Franks deposes the last Merovingian king and becomes king of the Franks; King Pepin will later conquer Central Italy and donate it to the pope
  ಸಾ.ಶ. 751ರಲ್ಲಿ ಬೈಜಾಂಟೈನ್ ನಗರವಾದ ರಾವೆನ್ನಾ ಲೊಂಬಾರ್ಡ್ಸ್ ಗೆ ಸೇರುತ್ತದೆ; ಪೆಪಿನ್ ದಿ ಶಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಫ್ರಾಂಕ್ಸ್ ಕೊನೆಯ ಮೆರೋವಿಂಜಿಯನ್ ರಾಜನನ್ನು ಪದಚ್ಯುತಗೊಳಿಸಿ ಫ್ರಾಂಕ್ ಗಳ ರಾಜನಾಗುತ್ತಾನೆ; ರಾಜ ಪೆಪಿನ್ ನಂತರ ಮಧ್ಯ ಇಟಲಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದು ಪೋಪ್ ಗೆ ದಾನ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ
 • 750s CE Duke of Naples ceases to acknowledge the authority of the Byzantine emperor
  ಸಾ.ಶ. 750 ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ನೇಪಲ್ಸ್ ನ ಡ್ಯೂಕ್ ಬೈಜಾಂಟೈನ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತಾನೆ
 • 770s CE Effective control of the city of Rome passes from Byzantium to the papacy
  ಸಾ.ಶ. 770 ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ರೋಮ್ ನಗರದ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ನಿಯಂತ್ರಣವು ಬೈಜಾಂಟಿಯಮ್ ನಿಂದ ಪೋಪಸಿಗೆ ಹಾದುಹೋಗುತ್ತದೆ
 • c. 780 – 840 CE The Carolingian Renaissance
  c. 780 – 840 CE ದಿ ಕರೋಲಿಂಗಿಯನ್ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ
 • 782 CE Charlemagne crushes a Saxon rebellion
  ಸಾ.ಶ. 782 ರಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಲೆಮ್ಯಾಗ್ನೆ ಸ್ಯಾಕ್ಸನ್ ದಂಗೆಯನ್ನು ಹತ್ತಿಕ್ಕುತ್ತಾನೆ
 • 787 CE Second Council of Nicaea authorizes the use of icons in worship
  ಸಾ.ಶ. 787 ನೈಸಿಯಾದ ಎರಡನೇ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ವಿಗ್ರಹಗಳ ಬಳಕೆಗೆ ಅಧಿಕಾರ ನೀಡುತ್ತದೆ
 • 793 CE Viking raids begin
  ಸಾ.ಶ. 793 ವೈಕಿಂಗ್ ದಾಳಿಗಳು ಆರಂಭ
 • 800 CE Charlemagne crowned Roman emperor by Pope Leo III
  ಸಾ.ಶ. 800 ರಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಲೆಮ್ಯಾಗ್ನೆ ರೋಮನ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯನ್ನು ಪೋಪ್ III ಲಿಯೋನಿಂದ ಕಿರೀಟಧಾರಣೆ ಮಾಡಿದನು
 • 830 CE Abbasid caliph Al-Mamun founds the House of Wisdom in Baghdad
  ಸಾ.ಶ. 830ರಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬಾಸಿದ್ ಖಲೀಫ ಅಲ್-ಮಾಮುನ್ ಬಾಗ್ದಾದ್ ನಲ್ಲಿ ಹೌಸ್ ಆಫ್ ವಿಸ್ಡಮ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದನು.
 • 843 CE In the Treaty of Verdun, Charlemagne’s three sons, Lothar, Louis, and Charles the Bald, divide his empire among themselves
  ಸಾ.ಶ. 843 ವರ್ಡನ್ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ, ಚಾರ್ಲೆಮ್ಯಾಗ್ನನ ಮೂವರು ಪುತ್ರರಾದ ಲೋಥರ್, ಲೂಯಿಸ್ ಮತ್ತು ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ದಿ ಬಾಲ್ಡ್, ತನ್ನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ತಮ್ಮೊಳಗೆ ವಿಭಜಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ
 • 843 CE Final resolution of the Iconoclast Controversy under Empress Theodora
  ಸಾಮ್ರಾಜ್ಞಿ ಥಿಯೋಡೋರಾ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಐಕಾನೋಕ್ಲ್ಯಾಸ್ಟ್ ವಿವಾದದ ಅಂತಿಮ ಪರಿಹಾರ 843 ಸಿ.ಇ.
 • 846 CE Muslim raiders from Aghlabid North Africa sack the city of Rome
  ಸಾ.ಶ. 846 ಅಘ್ಲಾಬಿದ್ ಉತ್ತರ ಆಫ್ರಿಕದಿಂದ ಬಂದ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಆಕ್ರಮಣಕಾರರು ರೋಮ್ ನಗರವನ್ನು ವಜಾ ಮಾಡಿದರು.
 • c. 843 – 900 CE Macedonian Renaissance
  c. 843 – 900 CE ಮ್ಯಾಸಿಡೋನಿಯನ್ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ
 • Mid-800s: CE Cyril and Methodius preach Christianity to the Slavic peoples
  800 ರ ದಶಕದ ಮಧ್ಯಭಾಗ: ಸಿಇ ಸಿರಿಲ್ ಮತ್ತು ಮೆಥೋಡಿಯಸ್ ಸ್ಲಾವಿಕ್ ಜನರಿಗೆ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯಾನಿಟಿಯನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತಾರೆ
 • 864 CE Conversion of the Bulgars to Christianity
  ಸಾ.ಶ. 864 ಬಲ್ಗರ್ ಗಳನ್ನು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯಾನಿಟಿಗೆ ಮತಾಂತರಗೊಳಿಸುವುದು
 • 867 CE Basil I murders the reigning Byzantine emperor and seizes control of the Empire
  ಸಾ.ಶ. 867 ರಲ್ಲಿ ಒಂದನೆಯ ಬಾಸಿಲ್ ಆಳುತ್ತಿದ್ದ ಬೈಜಾಂಟೈನ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಂದು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡನು
 • 871 – 899 CE Alfred the Great is king of England. He defeats Norse raiders and creates a consolidated kingdom.
  ಸಾ.ಶ. 871 – 899 ಸಾ.ಶ. ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ದಿ ಗ್ರೇಟ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನ ರಾಜ. ಅವನು ನಾರ್ಸ್ ರೈಡರ್ ಗಳನ್ನು ಸೋಲಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಾನೆ ಒಂದು ಏಕೀಕೃತ ರಾಜ್ಯ.
 • 899 CE Defeated by the Pechenegs, the Magyars begin moving into Central Europe
  ಸಾ.ಶ. 899 ಪೆಚೆನೆಗ್ ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಲ್ಪಟ್ಟಾಗ, ಮ್ಯಾಗ್ಯಾರ್ ಗಳು ಮಧ್ಯ ಯೂರೋಪಿಗೆ ಹೋಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು
 • 955 CE Otto the Great, king of East Francia, defeats the Magyars in battle
  ಸಾ.ಶ. 955 ಪೂರ್ವ ಫ್ರಾನ್ಸಿನ ರಾಜನಾದ ಒಟ್ಟೊ ದಿ ಗ್ರೇಟ್, ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ಯಾರ್ ಗಳನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದನು
 • 976 – 1025 CE Basil II is Byzantine Emperor
  ಸಾ.ಶ. 976 – 1025 ಸಾ.ಶ. 2ನೇ ಬಾಸಿಲ್ ಬೈಜಾಂಟೈನ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ
 • 988 CE Vladimir, Grand Prince of Kiev, converts to Christianity
  ಸಾ.ಶ. 988ರಲ್ಲಿ ಕೀವ್ ನ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ವ್ಲಾದಿಮಿರ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯಾನಿಟಿಗೆ ಮತಾಂತರಗೊಂಡನು.
Age of Caliphs
ಖಲೀಫರ ಯುಗ

Islam to the Mamluks
ಮಮ್ಲುಕ್ ಗಳಿಗೆ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮ

 • 632 – 661 CE Rashidun Caliphs
  632 – 661 ಸಿ.ಇ. ರಶೀದುನ್ ಖಲೀಫರು
 • 661 – 750 CE Umayyad Caliphate
  661 – 750 ಸಾ.ಶ. ಉಮಯ್ಯದ್ ಕ್ಯಾಲಿಫೇಟ್
 • 750 – 1258 CE Abbasid Caliphate
  750 – 1258 ಸಾ.ಶ ಅಬ್ಬಾಸಿದ್ ಕ್ಯಾಲಿಫೇಟ್
 • 909 – 1171 CE Fatimid Caliphate
  909 – 1171 CE ಫಾತಿಮಿದ್ ಕ್ಯಾಲಿಫೇಟ್
 • 1096 – 1487 CE Crusades
  1096 – 1487 ಸಿ.ಇ. ಧರ್ಮಯುದ್ಧಗಳು
 • 1171 – 1250 CE Ayubid Sultanate
  1171 – 1250 ಸಾ.ಶ. ಆಯುಬಿದ್ ಸುಲ್ತಾನೇಟ್
 • 1250 – 1517 CE Mamluk Sultanate
  1250 – 1517 ಸಾ.ಶ. ಮಮ್ಲುಕ್ ಸುಲ್ತಾನೇಟ್
Solomon and Queen of Sheba Speculum Humanae Salvationis
ಸೊಲೊಮನ್ ಮತ್ತು ಶೆಬಾ ಸ್ಪೆಕ್ಯುಲಮ್ ಹ್ಯೂಮನೇ ಸಾಲ್ವೇಶನ್ ನ ರಾಣಿ

African History to 1500
ಆಫ್ರಿಕನ್ ಹಿಸ್ಟರಿ ಟು 1500

 • 200,000 – 100,000 BP (Before Present) First behaviorally modern human emerged in Africa
  200,000 – 100,000 BP (ಹಾಜರಿಯ ಮೊದಲು) ಮೊಟ್ಟಮೊದಲ ವರ್ತನೆಯ ಆಧುನಿಕ ಮಾನವನು ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದನು
 • c. 7000 BCE Beginnings of the Agricultural Revolution in Africa
  c. ಕ್ರಿ.ಪೂ. 7000 ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಆರಂಭಗಳು
 • c. 3000 BCE – 1500 CE The Bantu expansions
  c. 3000 BCE – ಸಾ.ಶ. 1500 ಬಾಂಟು ವಿಸ್ತರಣೆಗಳು
 • 900s BCE Rule of Queen Makeda (Ethiopia)
  ಕ್ರಿ.ಪೂ. 900 ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ರಾಣಿ ಮಕೇಡಾ (ಇಥಿಯೋಪಿಯಾ) ಆಳ್ವಿಕೆ
 • c. 800 BCE – 300 CE Kingdom of Da’amat (Ethiopia)
  c. 800 ಬಿ.ಸಿ.ಇ – 300 CE ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ದಾಅಮತ್ (ಇಥಿಯೋಪಿಯಾ)
 • c. 250 BCE Founding of Djenne-Jeno, one of Africa’s first cities (Western Sudan)
  c. ಕ್ರಿ.ಪೂ. 250 ಆಫ್ರಿಕಾದ ಮೊದಲ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ (ಪಶ್ಚಿಮ ಸುಡಾನ್) ಡ್ಜೆನ್ನೆ-ಜೆನೊದ ಸ್ಥಾಪನೆ.
 • c. 100 – 950 CE The Empire of Aksum
  c. 100 – 950 CE ಅಕ್ಸುಮ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ
 • c. 300 CE Ghana emerged as a state (Western Sudan)
  c. 300 ಸಾ.ಶ. ಘಾನಾ ಒಂದು ರಾಜ್ಯವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿತು (ಪಶ್ಚಿಮ ಸುಡಾನ್)
 • c. 325 – 350 CE The rule of King Ezana (Aksum/Ethiopia)
  c. 325 – 350 ಸಾ.ಶ. ಎಜಾನ ರಾಜನ ಆಳ್ವಿಕೆ (ಅಕ್ಸುಮ್/ಇಥಿಯೋಪಿಯಾ)
 • c. 800 CE Ghana became an empire (Western Sudan)
  c. 800 ಸಾ.ಶ. ಘಾನಾ ಒಂದು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವಾಯಿತು (ಪಶ್ಚಿಮ ಸುಡಾನ್)
 • 1000 – 1500 CE Height of Swahili society (East Africa)
  1000 – 1500 CE ಎತ್ತರ ಸ್ವಾಹಿಲಿ ಸಮಾಜದ (ಪೂರ್ವ ಆಫ್ರಿಕಾ)
 • 1200 – 1450 CE Height of Great Zimbabwe (southern Africa/ Zimbabwe Plateau)
  1200 – 1450 CE ಗ್ರೇಟ್ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆಯ ಎತ್ತರ (ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ/ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಪ್ರಸ್ಥಭೂಮಿ)
 • 1235 CE Sundiata Keita founded the Mali Empire (Western Sudan)
  ಸಾ.ಶ. 1235ರಲ್ಲಿ ಸನ್ದಿಯಾತ ಕೀಟಾ ಮಾಲಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು (ಪಶ್ಚಿಮ ಸುಡಾನ್) ಸ್ಥಾಪಿಸಿದನು.
 • 1324 – 1325 CE Mansa Musa performed the hajj (Western Sudan)
  ಸಾ.ಶ. 1324 – 1325 ಸಾ.ಶ. ಮಾನಸ ಮೂಸನು ಹಜ್ (ಪಶ್ಚಿಮ ಸುಡಾನ್) ಮಾಡಿದನು.
 • Early 1400s CE Portuguese began to explore the Atlantic coast of West Africa; beginnings of the Age of Exploration
  ಸಾ.ಶ. 1400 ರ ದಶಕದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಪೋರ್ಚುಗೀಸರು ಪಶ್ಚಿಮ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಕರಾವಳಿಯನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು; ಅನ್ವೇಷಣೆಯ ಯುಗದ ಪ್ರಾರಂಭ
 • 1460s CE Sunni Ali built the Songhai Empire (Western Sudan)
  ಸಾ.ಶ. 1460 ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಸುನ್ನಿ ಅಲಿ ಸೋಂಗೈ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು (ಪಶ್ಚಿಮ ಸುಡಾನ್) ನಿರ್ಮಿಸಿದನು.
 • 1493 – 1528 CE Askia the Great ruled during the Golden Age of the Songhai Empire (Western Sudan)
  1493 – 1528 ಸಾ.ಶ. ಅಸ್ಕಿಯಾ ದಿ ಗ್ರೇಟ್ ಸಾಂಗ್ಹೈ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಸುವರ್ಣಯುಗದಲ್ಲಿ ಆಳಿದನು (ಪಶ್ಚಿಮ ಸುಡಾನ್)
 • Early 1500s CE The Portuguese built a Trading Post Empire in the Indian Ocean (East Africa)
  ಸಾ.ಶ. 1500 ರ ದಶಕದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಪೋರ್ಚುಗೀಸರು ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರದಲ್ಲಿ (ಪೂರ್ವ ಆಫ್ರಿಕಾ) ವ್ಯಾಪಾರೋತ್ತರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದರು.
 • 1591 CE Moroccans invaded the Songhai Empire (Western Sudan)
  ಸಾ.ಶ. 1591ರಲ್ಲಿ ಮೊರೊಕ್ಕನ್ನರು ಸೋಂಗೈ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ (ಪಶ್ಚಿಮ ಸುಡಾನ್) ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿದರು.
 • 1699 CE The Omanis (allied with some Swahili rulers) seized Swahili city-states from the Portuguese (East Africa)
  ಸಾ.ಶ. 1699 ಒಮಾನಿಗಳು (ಕೆಲವು ಸ್ವಾಹಿಲಿ ಆಡಳಿತಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮೈತ್ರಿ) ಸ್ವಾಹಿಲಿ ನಗರ-ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು. ಪೋರ್ಚುಗೀಸರಿಂದ (ಪೂರ್ವ ಆಫ್ರಿಕಾ)
PreColumbian American cultures
ಕೊಲಂಬಿಯನ್ ಪೂರ್ವದ ಅಮೇರಿಕನ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳು

The Americas
ಅಮೇರಿಕಾಗಳು

 • 18,000 – 15,000 BCE First humans migrate to the Americas
  18,000 – 15,000 ಬಿ.ಸಿ.ಇ. ಮೊದಲ ಮಾನವರು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ವಲಸೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ
 • c. 13,000 BCE Big game hunters inhabit the Great Plains
  c. 13,000 BCE ದೊಡ್ಡ ಆಟದ ಬೇಟೆಗಾರರು ಗ್ರೇಟ್ ಪ್ಲೇನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಾರೆ
 • c. 10,000 BCE Mesoamericans begin to cultivate squash
  c. 10,000 BCE ಮೆಸೊಅಮೆರಿಕನ್ನರು ಸ್ಕ್ವಾಷ್ ಬೆಳೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ
 • 10,000 – 3,500 BCE Paleo-Indian Period
  10,000 – 3,500 ಬಿ.ಸಿ.ಇ. ಪ್ಯಾಲಿಯೊ-ಇಂಡಿಯನ್ ಅವಧಿ
 • 5600 – 3000 BCE Early Plains Archaic Period
  ಕ್ರಿ.ಪೂ. 5600 – 3000 ಬಿ.ಸಿ.ಇ. ಆರಂಭಿಕ ಬಯಲು ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲ
 • 2000 BCE – 250 CE Preclassic or Formative period in Mesoamerica
  ಕ್ರಿ.ಪೂ. 2000 – ಮೆಸೊಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ 250 CE ಪೂರ್ವಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಅಥವಾ ರಚನಾತ್ಮಕ ಅವಧಿ
 • c. 1900 BCE Mesoamericans begin to make pottery
  c. 1900 ಬಿ.ಸಿ.ಇ. ಮೆಸೊಅಮೆರಿಕನ್ನರು ಕುಂಬಾರಿಕೆಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು
 • 1800 – 800 BCE Late Initial Period in Peru
  1800 – 800 ಕ್ರಿ.ಪೂ. ಪೆರುವಿನಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಆರಂಭಿಕ ಅವಧಿ
 • 1500 – 400 BCE Middle Formative Period in Mesoamerica. Peak of Olmec statue carving
  ಮೆಸೊಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿ.ಪೂ. 1500 – 400 ಬಿ.ಸಿ.ಇ. ಮಧ್ಯ ರಚನಾತ್ಮಕ ಅವಧಿ. ಓಲ್ಮೆಕ್ ಪ್ರತಿಮೆ ಕೆತ್ತನೆಯ ಶಿಖರ
 • c. 1000 BCE Maize becomes widespread in North America
  c. 1000 ಬಿ.ಸಿ.ಇ. ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳವು ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಯಿತು
 • 400 BCE – 100 CE Late Formative Period in Mesoamerica
  ಕ್ರಿ.ಪೂ. 400 – ಮೆಸೊಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಸಾ.ಶ. 100 ಲೇಟ್ ರಚನಾತ್ಮಕ ಅವಧಿ
 • 200 BCE The Moche begin their conquest of Peru’s north coast
  ಕ್ರಿ.ಪೂ. 200 ಮೋಚೆ ಪೆರುವಿನ ಉತ್ತರ ಕರಾವಳಿಯ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ವಿಜಯವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು
 • 200 BCE – 400 CE The Hopewell culture flourishes in North America
  ಕ್ರಿ.ಪೂ. 200 – ಸಾ.ಶ. 400 ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಹೋಪ್ ವೆಲ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯು ಪ್ರವರ್ಧಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿತು
 • 100 BCE – 600 CE The Nazca culture flourishes in Peru
  ಕ್ರಿ.ಪೂ. 100 – ಸಾ.ಶ. 600 ಪೆರುವಿನಲ್ಲಿ ನಜ್ಕಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯು ಪ್ರವರ್ಧಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿತು
 • 400s CE Tiwankau founded
  ಸಾ.ಶ. 400 ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ತಿವಾಂಕಾವು ಸ್ಥಾಪಿತವಾಯಿತು
 • 550 CE Teotihuacán reaches 125,000 residents
  550 CE Teotihuacan 125,000 ನಿವಾಸಿಗಳನ್ನು ತಲುಪುತ್ತದೆ
 • 700 CE The Huari Empire reaches its height
  ಸಾ.ಶ. 700 ಹುವಾರಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವು ತನ್ನ ಉತ್ತುಂಗವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತದೆ
 • 700 – 1400 CE Cahokia
  700 – 1400 ಸಾ.ಶ. ಕಹೋಕಿಯಾ
 • 750 CE Tikal reaches 80,000 residents
  750 ಸಾ.ಶ. ಟಿಕಾಲ್ 80,000 ನಿವಾಸಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿತು
 • 800 CE The Toltec city of Tula reaches a population of 35,000
  ಸಾ.ಶ. 800 ಟೊಲ್ಟೆಕ್ ನಗರವು 35,000 ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ತಲುಪುತ್ತದೆ
 • 1000 CE The Chimu establish the capital city of Chan Chan
  ಸಾ.ಶ. 1000 ಚಿಮು ಚಾನ್ ಚಾನ್ ನ ರಾಜಧಾನಿ ನಗರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದನು
 • 1050 CE The population of Chaco Canyon’s five great pueblos reaches 5,000 inhabitants
  ಸಾ.ಶ. 1050 ಚಾಕೊ ಕ್ಯಾನ್ಯನ್ ನ ಐದು ಮಹಾನ್ ಪ್ಯೂಬ್ಲೋಸ್ ಗಳ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯು 5,000 ಕ್ಕೆ ತಲುಪುತ್ತದೆ ನಿವಾಸಿಗಳು
 • 1325 CE Tenochtitlán founded
  1325 CE Tenochtitlán founded
 • 1471 CE Death of Inca Pachacuti
  ಸಾ.ಶ. 1471 ಇಂಕಾ ಪಚಕುಟಿಯ ಮರಣ
East Asian Empires
ಪೂರ್ವ ಏಷ್ಯಾದ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಗಳು

Central Asia
ಮಧ್ಯ ಏಷ್ಯಾ

 • 1206 – 1368 CE Mongol Empire
  1206 – 1368 ಸಾ.ಶ. ಮಂಗೋಲ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ
 • 1240s – 1502 CE Khanate of the Golden Horde
  1240 ರ ದಶಕ – 1502 CE ಖಾನಟೆ ಆಫ್ ದಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಹಾರ್ಡ್
 • 1225 – 1370 CE The Khanate of Chagatai
  1225 – 1370 ಸಾ.ಶ. ಚಗಟೈನ ಖಾನತೆ
 • 1265 – 1335 CE The Khanate of the Ilkhans
  ಸಾ.ಶ. 1265 – 1335 ಇಲ್ಖಾನರ ಖಾನಟೆ
 • 1370 – 1507 CE Timurid Dynasty
  1370 – 1507 ಸಾ.ಶ. ತೈಮೂರಿಡ್ ರಾಜವಂಶ
Europe map 1092
ಯುರೋಪ್ ನಕ್ಷೆ, 1092

Western Europe and Byzantium circa 1000 – 1500 CE
ಪಶ್ಚಿಮ ಯುರೋಪ್ ಮತ್ತು ಬೈಜಾಂಟಿಯಮ್ ಸಿರ್ಕಾ ಸುಮಾರು 1000 – 1500 CE

 • 962 CE Otto I crowned Holy Roman Emperor
  ಸಾ.ಶ. 962ರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟೊ ಒಂದನೆಯ ಒಟ್ಟೊ ಪವಿತ್ರ ರೋಮನ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯಾಗಿ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿದನು.
 • 987 CE Hugh Capet elected king of France
  ಸಾ.ಶ. 987ರಲ್ಲಿ ಹಗ್ ಕ್ಯಾಪೆಟ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿನ ರಾಜನಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದನು.
 • c. 1000 – 1100 CE Emergence of Western European feudalism
  c. 1000 – 1100 CE ಪಶ್ಚಿಮ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಊಳಿಗಮಾನ್ಯ ಪದ್ಧತಿಯ ಉಗಮ
 • 1031 CE Fall of the Cordoba Caliphate
  ಕಾರ್ಡೋಬಾ ಕ್ಯಾಲಿಫೇಟ್ ನ ಸಾ.ಶ. 1031ರ ಪತನ
 • 1049 CE Pope Leo IX begins papal efforts at Church reform
  ಸಾ.ಶ. 1049 ರಲ್ಲಿ ಪೋಪ್ ಲಿಯೋ ಒಂಬತ್ತನೇ ಚರ್ಚ್ ಸುಧಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಪೋಪ್ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾನೆ
 • 1054 CE Schism between the pope and the patriarch of Constantinople
  ಪೋಪ್ ಮತ್ತು ಕಾನ್ಸ್ಟಾಂಟಿನೋಪಲ್ ನ ಪಿತೃಪ್ರಧಾನರ ನಡುವೆ ಸಾ.ಶ. 1054 ರಲ್ಲಿ ಒಡಕು
 • 1066 CE Norman Conquest of England
  ಸಾ.ಶ. 1066 ನಾರ್ಮನ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನ ವಿಜಯ
 • 1071 CE Battle of Manzikert annihilates Byzantine field army
  ಸಾ.ಶ. 1071 ರ ಮಾಂಜಿಕೆರ್ಟ್ ಕದನವು ಬೈಜಾಂಟೈನ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸುತ್ತದೆ
 • 1077 CE Henry IV repents to Pope Gregory VII at Canossa
  ಸಾ.ಶ. 1077 ರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಹೆನ್ರಿ ಕನೋಸ್ಸಾದಲ್ಲಿ ಪೋಪ್ ಗ್ರೆಗೊರಿ VII ಗೆ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡುತ್ತಾನೆ
 • 1085 CE Fall of Muslim Toledo to the Christian kingdom of Leon-Castile
  ಸಾ.ಶ. 1085 ರಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಟೊಲೆಡೊ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ರಾಜ್ಯವಾದ ಲಿಯಾನ್-ಕ್ಯಾಸ್ಟೈಲ್ ಗೆ ಪತನ
 • 1088 – 1231 CE Foundation of Universities of Bologna, Paris, Oxford, and Cambridge
  1088 – 1231 CE ಫೌಂಡೇಶನ್ ಆಫ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಸ್ ಆಫ್ ಬೊಲೊಗ್ನಾ, ಪ್ಯಾರಿಸ್, ಆಕ್ಸ್ ಫರ್ಡ್, ಮತ್ತು ಕೇಂಬ್ರಿಡ್ಜ್
 • 1091 CE Norman conquest of Muslim Sicily complete
  ಸಾ.ಶ. 1091ರಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮನ್ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಸಿಸಿಲಿಯ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಸಂಪೂರ್ಣ
 • 1095 CE Council of Clermont, calling of the First Crusade
  1095 ಸಿಇ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೆರ್ಮಾಂಟ್, ಮೊದಲ ಧರ್ಮಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಕರೆ ನೀಡಿತು
 • 1099 CE Fall of Jerusalem to Christian Crusaders, the establishment of Crusader States
  ಸಾ.ಶ. 1099 ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಕ್ರುಸೇಡರ್ ಗಳಿಗೆ ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಪತನ, ಕ್ರುಸೇಡರ್ ರಾಜ್ಯಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆ
 • 1100 – 1135 CE King Henry I rules England
  ಸಾ.ಶ. 1100 – 1135 ಸಾ.ಶ. ರಾಜ ಒಂದನೇ ಹೆನ್ರಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡನ್ನು ಆಳಿದನು
 • 1118 – 1143 CE Emperor John II rules the Byzantine Empire
  ಸಾ.ಶ. 1118 – 1143 ಸಾ.ಶ. ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಎರಡನೇ ಜಾನ್ ಬೈಜಾಂಟೈನ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಆಳುತ್ತಾನೆ
 • 1122 CE Concordat of Worms
  1122 CE ಕಾಂಕಾರ್ಡಾಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಮ್ಸ್
 • 1125 – 1152 CE Raymond is archbishop of Toledo, begins sponsoring the translation of Muslim and Greek philosophy from Arabic into Latin
  1125 – 1152 CE ರೇಮಂಡ್ ಟೊಲೆಡೋದ ಆರ್ಚ್ ಬಿಷಪ್ ಆಗಿದ್ದು, ಇದರ ಅನುವಾದವನ್ನು ಪ್ರಾಯೋಜಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾನೆ ಅರೇಬಿಕ್ ನಿಂದ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಗೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮತ್ತು ಗ್ರೀಕ್ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ
 • 1143 – 1180 CE Emperor Manuel Komnenos rules the Byzantine Empire
  ಸಾ.ಶ. 1143 – 1180 ಸಾ.ಶ. ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಮ್ಯಾನುಯೆಲ್ ಕೊಮ್ನೆನೋಸ್ ಬೈಜಾಂಟೈನ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಆಳುತ್ತಾನೆ
 • 1154 – 1189 CE King Henry II rules England
  ಸಾ.ಶ. 1154 – 1189 ಸಾ.ಶ. ರಾಜ ಎರಡನೇ ಹೆನ್ರಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡನ್ನು ಆಳಿದನು
 • 1176 CE Frederick Barbarossa defeated by Lombard League at the Battle of Legnano;
  ಸಾ.ಶ. 1176ರಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಡರಿಕ್ ಬಾರ್ಬರೋಸಾ ಲೆಗ್ನಾನೊ ಕದನದಲ್ಲಿ ಲೊಂಬಾರ್ಡ್ ಲೀಗ್ ನಿಂದ ಸೋಲಿಸಲ್ಪಟ್ಟನು;
 • Manuel Komnenos defeated by Saljuq Turks at the Battle of Myriokephalon
  ಮೈರಿಯೊಕೆಫಲಾನ್ ಕದನದಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ಜುಕ್ ತುರ್ಕರಿಂದ ಮ್ಯಾನುಯೆಲ್ ಕೊಮ್ನೆನೋಸ್ ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಲಾಯಿತು
 • 1187 CE Kingdom of Jerusalem defeated by Saladin at the Battle of Hattin, fall of Jerusalem, Pope Gregory VIII issues Audita tremendi, calling the Third Crusade
  ಸಾ.ಶ. 1187 ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ರಾಜ್ಯವು ಹ್ಯಾಟಿನ್ ಕದನದಲ್ಲಿ ಸಲಾದಿನ್ ನಿಂದ ಸೋಲಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು, ಪತನ ಜೆರುಸಲೇಮ್, ಪೋಪ್ ಗ್ರೆಗೊರಿ VIII ಆಡಿಟಾ ಟ್ರೆಮೆಂಡಿಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸುತ್ತಾರೆ, ಮೂರನೆಯದನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಧರ್ಮಯುದ್ಧ
 • 1189 – 1192 CE The Third Crusade, a rump (remnant of a larger government) Christian Kingdom of Jerusalem is re-established, but Jerusalem remains in Muslim hands
  ಸಾ.ಶ. 1189 – 1192 ಸಾ.ಶ. ಮೂರನೆಯ ಧರ್ಮಯುದ್ಧ, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸರ್ಕಾರದ ಅವಶೇಷ) ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಯೆರೂಸಲೇಮ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವು ಪುನಃ ಸ್ಥಾಪಿತವಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಜೆರುಸಲೇಮ್ ನಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿದೆ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಕೈಗಳು
 • 1203 – 1226 CE France’s Capetian kings extend the control of lands directly ruled by the crown
  ಸಾ.ಶ. 1203 – 1226 ಸಾ.ಶ. ಫ್ರಾನ್ಸಿನ ಕ್ಯಾಪೆಟಿಯನ್ ರಾಜರು ನೇರವಾಗಿ ಆಳುತ್ತಿದ್ದ ಭೂಪ್ರದೇಶಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿದರು. ಕಿರೀಟ
 • 1204 CE Crusaders sack Constantinople, break-up of the Byzantine Empire
  ಸಾ.ಶ. 1204ರಲ್ಲಿ ಕ್ರುಸೇಡರ್ ಗಳು ಕಾನ್ಸ್ಟಾಂಟಿನೋಪಲ್ ಅನ್ನು ವಜಾ ಮಾಡಿದರು, ಬೈಜಾಂಟೈನ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ವಿಘಟನೆ
 • 1212 CE Almohad Caliphate defeated by Spanish Christian kingdoms at the Battle of Las Navas de Tolosa
  ಸಾ.ಶ. 1212ರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಮೊಹಾದ್ ಖಲೀಫಟೆಯು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಲ್ಪಟ್ಟನು ಲಾಸ್ ನವಾಸ್ ಡಿ ಟೊಲೋಸಾದ
 • 1215 CE Magna Carta
  1215 CE ಮ್ಯಾಗ್ನಾ ಕಾರ್ಟಾ
 • 1215 – 1250 CE Frederick II is Holy Roman Emperor
  ಸಾ.ಶ. 1215 – 1250 ಸಾ.ಶ. ಎರಡನೇ ಫ್ರೆಡರಿಕ್ ಪವಿತ್ರ ರೋಮನ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ
 • 1224 – 1274 CE Life of St. Thomas Aquinas
  1224 – 1274 ಸಿಇ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ಸೇಂಟ್ ಥಾಮಸ್ ಅಕ್ವಿನಾಸ್
 • 1229 CE A treaty between Frederick II and Egyptian sultan al-Kamil returns Jerusalem to Christian rule
  ಸಾ.ಶ. 1229ರಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಫ್ರೆಡರಿಕ್ ಮತ್ತು ಈಜಿಪ್ಟಿನ ಸುಲ್ತಾನ ಅಲ್-ಕಾಮಿಲ್ ನಡುವಿನ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದವು ಹಿಂದಿರುಗುತ್ತದೆ. ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಜೆರುಸಲೇಂ
 • 1240 CE Mongol Conquest of Kievan Rus
  ಸಾ.ಶ. 1240 ಕೀವನ್ ರಸ್ ನ ಮಂಗೋಲರ ವಿಜಯ
 • 1241 CE Mongol invasion of Hungary
  ಸಾ.ಶ. 1241 ಹಂಗೇರಿಯ ಮೇಲೆ ಮಂಗೋಲರ ಆಕ್ರಮಣ
 • 1244 CE Jerusalem falls to Ayyubid Egypt
  ಸಾ.ಶ. 1244 ಯೆರೂಸಲೇಮ್ ಅಯ್ಯುಬಿದ್ ಈಜಿಪ್ಟ್ ಗೆ ಬೀಳುತ್ತದೆ
 • 1248 – 1254 CE The Seventh Crusade, France’s King Louis IX defeated by Egypt, Egyptian Mamluk coup d’état
  ಸಾ.ಶ. 1248 – 1254 ಸಾ.ಶ. ಏಳನೇ ಧರ್ಮಯುದ್ಧ, ಫ್ರಾನ್ಸ್ ನ ರಾಜ 9ನೇ ಲೂಯಿ ಈಜಿಪ್ಟ್ ನಿಂದ ಸೋಲಿಸಲ್ಪಟ್ಟನು. ಈಜಿಪ್ಟ್ ಮಾಮ್ಲುಕ್ ಕ್ಷಿಪ್ರಕ್ರಾಂತಿ d’état
 • 1250 – 1273 CE There is no Holy Roman Emperor
  ಸಾ.ಶ. 1250 – 1273 ಸಾ.ಶ. ಪವಿತ್ರ ರೋಮನ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಇಲ್ಲ
 • 1261 CE Restoration of the Byzantine Empire
  ಸಾ.ಶ. 1261 ಬೈಜಾಂಟೈನ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಮರುಸ್ಥಾಪನೆ
 • 1291 CE Last Crusader territory in the Levant falls to Mamluk Egypt
  ಸಾ.ಶ. 1291 ಲೆವಂಟ್ ನಲ್ಲಿನ ಕೊನೆಯ ಕ್ರುಸೇಡರ್ ಪ್ರದೇಶವು ಮಾಮ್ಲುಕ್ ಈಜಿಪ್ಟ್ ಗೆ ಬೀಳುತ್ತದೆ
 • c. 1300 CE Genoese sailors begin exploring the Atlantic Ocean
  c. 1300 CE ಜಿನೋಯಿಸ್ ನಾವಿಕರು ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಸಾಗರವನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ
 • early 1300s CE Genoese sailors are visiting the Canary Islands
  ಸಾ.ಶ. 1300 ರ ದಶಕದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಜೆನೋಯಿಸ್ ನಾವಿಕರು ಕ್ಯಾನರಿ ದ್ವೀಪಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ
 • 1309 CE Beginning of Avignon papacy
  ಸಾ.ಶ. 1309 ಅವಿಗ್ನಾನ್ ಪೋಪಸಿಯ ಆರಂಭ
 • 1314 – 1326 CE Civil war in the Holy Roman Empire
  1314 – 1326 ಪವಿತ್ರ ರೋಮನ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾ.ಶ. ಅಂತರ್ಯುದ್ಧ
 • 1315 – 1322 CE The Great Famine
  ಸಾ.ಶ. 1315 – 1322 ಸಾ.ಶ. ದಿ ಗ್ರೇಟ್ ಕ್ಷಾಮ
 • 1324 CE Mansa Musa’s hajj
  ಸಾ.ಶ. 1324 ಮಾನಸ ಮೂಸಾನ ಹಜ್
 • 1331 CE Nearly all Byzantine territory in Asia Minor has fallen to the Ottoman Turks
  ಸಾ.ಶ. 1331 ಏಷ್ಯಾ ಮೈನರ್ ನ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ಬೈಜಾಂಟೈನ್ ಪ್ರದೇಶವು ಒಟ್ಟೋಮನ್ ಟರ್ಕರ ವಶವಾಯಿತು.
 • 1337 CE The Hundred Years’ War begins
  ಸಾ.ಶ. 1337 ನೂರು ವರ್ಷಗಳ ಯುದ್ಧವು ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು
 • c. 1350 CE Beginning of Italian Renaissance and Humanism
  c. 1350 CE ಇಟಾಲಿಯನ್ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಮತ್ತು ಮಾನವತಾವಾದದ ಪ್ರಾರಂಭ
 • 1347 – 1351 CE The Black Death, nearly a third of Europe’s population dies
  1347 – 1351 ಸಾ.ಶ. ದಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಡೆತ್, ಯುರೋಪಿನ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಮೂರನೇ ಒಂದು ಭಾಗದಷ್ಟು ಜನರು ಸಾಯುತ್ತಾರೆ
 • 1356 CE The Holy Roman Empire becomes an elected monarchy
  ಸಾ.ಶ. 1356 ಪವಿತ್ರ ರೋಮನ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವು ಚುನಾಯಿತ ರಾಜಪ್ರಭುತ್ವವಾಗುತ್ತದೆ
 • 1358 CE French peasant revolt
  ಸಾ.ಶ. 1358 ಫ್ರೆಂಚ್ ರೈತ ದಂಗೆ
 • 1378 CE Beginning of Great Schism
  ಸಾ.ಶ. 1378 ಮಹಾ ಒಡಕಿನ ಆರಂಭ
 • 1385 CE Lithuania united with Poland, Lithuanian monarch converts to Christianity
  ಸಾ.ಶ. 1385 ಲಿಥುವೇನಿಯಾ ಪೋಲೆಂಡ್ ನೊಂದಿಗೆ ಐಕ್ಯವಾಯಿತು, ಲಿಥುವೇನಿಯನ್ ರಾಜನು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಮತಾಂತರಗೊಂಡನು
 • 1396 CE Ottoman Turks conquer Bulgaria
  ಸಾ.ಶ. 1396 ಒಟ್ಟೋಮನ್ ತುರ್ಕರು ಬಲ್ಗೇರಿಯಾವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು
 • 1397 CE Union of Kalmar unites Sweden, Denmark, and Norway under a single crown
  1397 ಸಿ.ಇ. ಕಲ್ಮಾರ್ ಯೂನಿಯನ್ ಸ್ವೀಡನ್, ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ ಮತ್ತು ನಾರ್ವೆಯನ್ನು ಒಂದೇ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದುಗೂಡಿಸುತ್ತದೆ ಕಿರೀಟ
 • c. 1400 – 1500 CE Renaissance Humanism spreads throughout Europe
  c. 1400 – 1500 CE ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಮಾನವತಾವಾದವು ಯುರೋಪಿನಾದ್ಯಂತ ಹರಡಿತು
 • 1404 CE Castilian effort to conquer the Canaries begins
  ಸಾ.ಶ. 1404 ಕ್ಯಾಸ್ಟಿಲಿಯನ್ ಕ್ಯಾನರಿಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನವು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ
 • 1415 – 1417 CE Council of Constance resolves the Great Schism
  1415 – 1417 CE ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸ್ಟನ್ಸ್ ಮಹಾನ್ ವಿಭಜನೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುತ್ತದೆ
 • 1440 CE Lorenzo Valla shows the Donation of Constantine to be a forgery
  1440 ಸಿ.ಇ. ಲೊರೆಂಜೊ ವಲ್ಲಾ ಕಾನ್ಸ್ಟಾಂಟೈನ್ ನ ದೇಣಿಗೆಯನ್ನು ಫೋರ್ಜರಿ ಎಂದು ತೋರಿಸುತ್ತಾನೆ
 • mid 1400s CE Iberians are settling the Azores, a plantation economy worked by African slaves begins to flourish in the Canaries and Azores
  ಸಾ.ಶ. 1400 ರ ದಶಕದ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಐಬೀರಿಯನ್ನರು ಆಫ್ರಿಕನ್ನರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ತೋಟದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಾದ ಅಜೋರೆಸ್ ಅನ್ನು ನೆಲೆಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕ್ಯಾನರಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಜೋರೆಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಗುಲಾಮರು ಪ್ರವರ್ಧಮಾನಕ್ಕೆ ಬರಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ
 • 1453 CE Ottoman conquest of Constantinople, final fall of the Byzantine Empire; End of Hundred Years’ War and English attempts to conquer France
  ಸಾ.ಶ. 1453 ರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟೋಮನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಾಂಟಿನೋಪಲ್ ಮೇಲೆ ವಿಜಯ, ಬೈಜಾಂಟೈನ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಅಂತಿಮ ಪತನ; ನೂರು ವರ್ಷಗಳ ಯುದ್ಧದ ಅಂತ್ಯ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತದೆ
 • 1454 CE Treaty of Lodi brings nearly a half century of peace to Italy
  ಸಾ.ಶ. 1454 ರ ಲೋದಿ ಒಪ್ಪಂದವು ಇಟಲಿಗೆ ಸುಮಾರು ಅರ್ಧ ಶತಮಾನದ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ
 • 1455 – 1485 CE Wars of the Roses in England
  1455 – 1485 CE ವಾರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ರೋಸಸ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್
 • 1459 CE Final Ottoman conquest of Serbia
  ಸಾ.ಶ. 1459ರ ಫೈನಲ್ ಒಟ್ಟೋಮನ್ ಸರ್ಬಿಯಾದ ವಿಜಯ
 • 1479 CE Marriage of Queen Isabella of Castile and Ferdinand of Aragon creates a united Spanish monarchy
  ಸಾ.ಶ. 1479ರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಸ್ಟಿಲ್ ನ ರಾಣಿ ಇಸಾಬೆಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಅರಗಾನ್ ನ ಫರ್ಡಿನಾಂಡ್ ನ ವಿವಾಹವು ಒಂದು ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ರಾಜಪ್ರಭುತ್ವ
 • 1492 CE King Ferdinand and Queen Isabella complete the Reconquista with the conquest of Granada, Christopher Columbus, sailing for the Spanish crown, makes landfall in the Western Hemisphere
  ಸಾ.ಶ. 1492 ರಲ್ಲಿ ರಾಜ ಫರ್ಡಿನಾಂಡ್ ಮತ್ತು ರಾಣಿ ಇಸಾಬೆಲ್ಲಾ ಅವರು ರೆಕಾನ್ಕ್ವಿಸ್ಟಾವನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳೊಂದಿಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು ಗ್ರನಾಡಾದ ವಿಜಯ, ಕ್ರಿಸ್ಟೋಫರ್ ಕೊಲಂಬಸ್, ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ಗಾಗಿ ನೌಕಾಯಾನ ಕಿರೀಟ, ಪಶ್ಚಿಮ ಗೋಳಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಭೂಕುಸಿತವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ
 • 1494 CE France invades Italy
  ಸಾ.ಶ. 1494 ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಇಟಲಿಯ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿತು.

Content Source: University of North Georgia Press

Spread the Knowledge

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *