ಐನ್ ಸ್ಟೈನ್ ರ ಅಪೂರ್ಣ ಅನ್ವೇಷಣೆ: ಏಕೀಕೃತ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಿದ್ಧಾಂತ

ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ · ನವೆಂಬರ್ 22, 2023

ಐನ್ ಸ್ಟೈನ್ ನ ಏಕೀಕೃತ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಿದ್ಧಾಂತ

ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಐನ್ ಸ್ಟೈನ್ ನ ಏಕೀಕೃತ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಿದ್ಧಾಂತವು (The Unified Field Theory) ಪ್ರಕೃತಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಮೂಲಭೂತ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಚೌಕಟ್ಟಿನೊಳಗೆ ವಿವರಿಸುವ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿತ್ತು. ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆ, ವಿದ್ಯುತ್ಕಾಂತೀಯತೆ ಮತ್ತು ಬಲವಾದ ಮತ್ತು ದುರ್ಬಲ ಪರಮಾಣು ಬಲಗಳೆಲ್ಲವೂ ಒಂದೇ ಅಂತರ್ಗತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿವೆ ಎಂದು ಐನ್ ಸ್ಟೈನ್ ನಂಬಿದ್ದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಬಹುಪಾಲು ಕಾಲ ಈ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು ಆದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಥವಾ ಯಶಸ್ವಿ ಏಕೀಕೃತ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಸಾಧಿಸಲಿಲ್ಲ.

ಏಕೀಕೃತ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕಾಗಿ ಐನ್ ಸ್ಟೈನ್ ಅವರ ಅನ್ವೇಷಣೆಯು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಸರಳತೆ ಮತ್ತು ಸೊಬಗಿನಲ್ಲಿ ಅವರ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರಕೃತಿಯ ಎಲ್ಲಾ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುವ ಒಂದೇ ಅಂತರ್ಗತ ತತ್ವ ಇರಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ನಂಬಿದ್ದರು. ಅಂತಹ ಸಿದ್ಧಾಂತವು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ತಿಳುವಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಗತಿಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ನಂಬಿದ್ದರು.

ಏಕೀಕೃತ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಮೇಲಿನ ಐನ್ ಸ್ಟೈನ್ ಅವರ ಕೆಲಸವು ಅವರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಾಪೇಕ್ಷತಾ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ, ಇದು ಅವರು 1915 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯ ಸಿದ್ಧಾಂತವಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಾಪೇಕ್ಷತೆಯು ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ಸಿದ್ಧಾಂತವಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಅನೇಕ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ಮತ್ತು ಅವಲೋಕನಗಳಿಂದ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇದು ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಿದ್ಧಾಂತವಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ವಿದ್ಯುತ್ಕಾಂತೀಯತೆ ಅಥವಾ ಬಲವಾದ ಮತ್ತು ದುರ್ಬಲ ಪರಮಾಣು ಬಲಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಐನ್ ಸ್ಟೈನ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಾಪೇಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಮೂಲಭೂತ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಬಲ್ಲ ಏಕೀಕೃತ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಆಶಿಸಿದರು. ಅವರು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಮೇಲೆ ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು, ಆದರೆ ಅವರು ಎಂದಿಗೂ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಥವಾ ಯಶಸ್ವಿ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಿಲ್ಲ.

ಐನ್ ಸ್ಟೈನ್ ಏಕೀಕೃತ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿರುವುದಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಕಾರಣಗಳಿವೆ. ಒಂದು ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮೂಲಭೂತ ಶಕ್ತಿಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಭಿನ್ನವಾಗಿವೆ. ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯು ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತುಗಳ ನಡುವೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ದೀರ್ಘ-ಶ್ರೇಣಿಯ ಬಲವಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ವಿದ್ಯುತ್ಕಾಂತೀಯತೆಯು ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಕಣಗಳ ನಡುವೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಅಲ್ಪ-ಶ್ರೇಣಿಯ ಬಲವಾಗಿದೆ. ಬಲವಾದ ಮತ್ತು ದುರ್ಬಲ ಪರಮಾಣು ಬಲಗಳು ಪರಮಾಣುವಿನ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ಕಣಗಳ ನಡುವೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ-ಶ್ರೇಣಿಯ ಬಲಗಳಾಗಿವೆ.

ಐನ್ ಸ್ಟೈನ್ ಏಕೀಕೃತ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿರುವುದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಾರಣವೆಂದರೆ, ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ನ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ಸಿದ್ಧಾಂತವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಸಿದ್ಧಾಂತವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಾಪೇಕ್ಷತೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಸಿದ್ಧಾಂತವು ಕಣಗಳನ್ನು ಅಂತರ್ಗತ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಉತ್ತೇಜಕಗಳು ಎಂದು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಾಪೇಕ್ಷತೆಯು ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಮಯದ ವಕ್ರತೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಎರಡು ವಿಭಿನ್ನ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ಸಮನ್ವಯಗೊಳಿಸುವ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ.

ಸವಾಲುಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಅನೇಕ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಏಕೀಕೃತ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಸಿದ್ಧಾಂತವು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ತಿಳುವಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಗತಿಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ.

ಏಕೀಕೃತ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾದ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ವಿಚಾರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ:

 • ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಸಿದ್ಧಾಂತ: ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಸಿದ್ಧಾಂತವು ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯ ಸಿದ್ಧಾಂತವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಮೂಲಭೂತ ನಿರ್ಮಾಣ ಘಟಕಗಳು ಸಣ್ಣ, ಏಕ-ಆಯಾಮದ ಕಂಪಿಸುವ ತಂತಿಗಳಾಗಿವೆ ಎಂದು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸುತ್ತದೆ. ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಸಿದ್ಧಾಂತವು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಮೂಲಭೂತ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಆದರೆ ಇದು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಹಳ ಸಂಕೀರ್ಣ ಮತ್ತು ಕಷ್ಟಕರ ಸಿದ್ಧಾಂತವಾಗಿದೆ.
 • ಲೂಪ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆ: ಲೂಪ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯು ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯ ಮತ್ತೊಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಮಯವು ಸುಗಮ ಮತ್ತು ನಿರಂತರವಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಲೂಪ್ ಗಳಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸುತ್ತದೆ. ಲೂಪ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯು ಬಹಳ ಸಂಕೀರ್ಣ ಮತ್ತು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಸಿದ್ಧಾಂತವಾಗಿದೆ.
 • ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಾಗದ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ: ನಾನ್ ಕಮ್ಯುಟರೇಟಿವ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಟೈಮ್ ಎಂಬುದು ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಮಯದ ನಿರ್ದೇಶಾಂಕಗಳು ಚಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ನೀವು ಸ್ಪೇಸ್ ಟೈಮ್ ನ ನಿರ್ದೇಶಾಂಕಗಳನ್ನು ಗುಣಿಸುವ ಕ್ರಮವು ಫಲಿತಾಂಶದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಅಸಂಘಟಿತ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಮಯವು ಬಹಳ ಆಮೂಲಾಗ್ರ ಕಲ್ಪನೆಯಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಯಶಸ್ವಿ ಏಕೀಕೃತ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಬಳಸಬಹುದೇ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ.

ಏಕೀಕೃತ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಹುಡುಕಾಟವು ಇಂದು ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಸವಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಯಶಸ್ವಿ ಸಿದ್ಧಾಂತವು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ತಿಳುವಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಗತಿಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ, ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಇತರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ತಿಳುವಳಿಕೆಗೆ ಆಳವಾದ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಬೀರುತ್ತದೆ.


ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಅವಲೋಕನ (String Theory)

ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಥಿಯರಿಯ ಅವಲೋಕನ
ಇಮೇಜ್ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ

ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಸಿದ್ಧಾಂತವು ಒಂದು ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಚೌಕಟ್ಟಾಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಮೂಲಭೂತ ನಿರ್ಮಾಣ ಘಟಕಗಳು ಸಣ್ಣ, ಏಕ-ಆಯಾಮದ ಕಂಪಿಸುವ ತಂತಿಗಳಾಗಿವೆ. ಈ ತಂತಿಗಳು ಪ್ರಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಲಾದ ಸಣ್ಣ ಕಣಗಳಿಗಿಂತ ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತವೆ, ಮತ್ತು ಅವು ವಿಭಿನ್ನ ಆವರ್ತನಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಪಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಂಪನದ ವಿಭಿನ್ನ ಆವರ್ತನಗಳು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಗಳು, ಕ್ವಾರ್ಕ್ ಗಳು ಮತ್ತು ಫೋಟಾನ್ ಗಳಂತಹ ವಿಭಿನ್ನ ಕಣಗಳಿಗೆ ಅನುರೂಪವಾಗಿವೆ.

ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಸಿದ್ಧಾಂತವು ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆ, ವಿದ್ಯುತ್ಕಾಂತೀಯತೆ ಮತ್ತು ಬಲವಾದ ಮತ್ತು ದುರ್ಬಲ ಪರಮಾಣು ಬಲಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಮೂಲಭೂತ ಬಲಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ತಂತಿಗಳ ವಿಭಿನ್ನ ಕಂಪನಗಳನ್ನು ವಿಭಿನ್ನ ಕಣಗಳ ವಿನಿಮಯ ಎಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಬಲವಾದ ಪರಮಾಣು ಬಲವನ್ನು ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ವಹಿಸುವ ಕಣವಾದ ಗ್ಲುಯಾನ್ ನ ವಿನಿಮಯವು ಕಂಪಿಸುವ ತಂತಿಯ ವಿನಿಮಯಕ್ಕೆ ಅನುರೂಪವಾಗಿದೆ.

ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಸಿದ್ಧಾಂತವು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಹಳ ಸಂಕೀರ್ಣ ಮತ್ತು ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಸಿದ್ಧಾಂತವಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಇದು ಸರಿಯಾಗಿದೆಯೇ ಎಂಬುದು ಇನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇದು ಏಕೀಕೃತ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಭರವಸೆಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವನ್ನು ಅದರ ಅತ್ಯಂತ ಮೂಲಭೂತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಇದು ಕೀಲಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಂಬುತ್ತಾರೆ.

ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ:

 • ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆಯಾಮಗಳು: ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಸಿದ್ಧಾಂತವು ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ಸಮಯದಲ್ಲಿ 10 ಅಥವಾ 11 ಆಯಾಮಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆಯಾಮಗಳು ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿವೆ, ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಗಮನಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
 • ದ್ವಂದ್ವತೆ: ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಸಿದ್ಧಾಂತವು ದ್ವಂದ್ವತೆ ಎಂಬ ಗುಣಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ, ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಭೌತಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ವಿಭಿನ್ನ ವಿವರಣೆಗಳನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ಮ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಇದು ಪ್ರಬಲ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ.
 • ಹೋಲೋಗ್ರಫಿ: ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಸಿದ್ಧಾಂತವು ದ್ವಿ-ಆಯಾಮದ ಮೇಲ್ಮೈಗಳು ಮತ್ತು ಉನ್ನತ-ಆಯಾಮದ ಸ್ಥಳಗಳ ನಡುವೆ ಹೊಲೊಗ್ರಾಫಿಕ್ ಸಂಬಂಧವಿದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ಉನ್ನತ-ಆಯಾಮದ ಸ್ಥಳದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹೊಲೊಗ್ರಾಮ್ನಂತಹ ಎರಡು ಆಯಾಮದ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ಎನ್ಕೋಡ್ ಮಾಡಬಹುದು.

ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಸಿದ್ಧಾಂತವು ಸಂಶೋಧನೆಯ ಅತ್ಯಂತ ಸಕ್ರಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ವಿಭಿನ್ನ ವಿಧಾನಗಳಿವೆ. ಈ ವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಇನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊಸ ವಿಧಾನದ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಸಿದ್ಧಾಂತವು ಏಕೀಕೃತ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಭರವಸೆಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಮುಂಬರುವ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ತಿಳುವಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.


ಲೂಪ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಅವಲೋಕನ (Loop Quantum Gravity LQG )

ವಿಲ್ಸನ್ ಲೂಪ್ ಗಳಿಗಾಗಿ ಮೆಡೆಲ್ ಸ್ಟಾಮ್ ಗುರುತನ್ನು ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ.
ವಿಲ್ಸನ್ ಲೂಪ್ ಗಳಿಗಾಗಿ ಮೆಡೆಲ್ ಸ್ಟಾಮ್ ಗುರುತನ್ನು ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ.

ಲೂಪ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆ (ಎಲ್ಕ್ಯೂಜಿ) ಎಂಬುದು ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯ ಸಿದ್ಧಾಂತವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಮಯವು ಸುಗಮ ಮತ್ತು ನಿರಂತರವಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಲೂಪ್ಗಳಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಲೂಪ್ ಗಳನ್ನು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದ ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕ ಘಟಕಗಳು ಎಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಅವು ನೆಟ್ ವರ್ಕ್ ನಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿವೆ. ಲೂಪ್ ಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದಾದ ವಿಭಿನ್ನ ವಿಧಾನಗಳು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಮಯದ ವಿಭಿನ್ನ ರೇಖಾಗಣಿತಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿರುತ್ತವೆ.

ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆ, ವಿದ್ಯುತ್ಕಾಂತೀಯತೆ ಮತ್ತು ಬಲವಾದ ಮತ್ತು ದುರ್ಬಲ ಪರಮಾಣು ಬಲಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಮೂಲಭೂತ ಬಲಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಎಲ್ಕ್ಯೂಜಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಲೂಪ್ ಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದಾದ ವಿವಿಧ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ವಿಭಿನ್ನ ಕಣಗಳ ವಿನಿಮಯ ಎಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ವಹಿಸುವ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಕಣವಾದ ಗ್ರಾವಿಟಾನ್ ನ ವಿನಿಮಯವು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದ ಲೂಪ್ ನ ವಿನಿಮಯಕ್ಕೆ ಅನುರೂಪವಾಗಿದೆ.

ಎಲ್ಕ್ಯೂಜಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಹಳ ಸಂಕೀರ್ಣ ಮತ್ತು ಕಷ್ಟಕರ ಸಿದ್ಧಾಂತವಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಇದು ಸರಿಯಾಗಿದೆಯೇ ಎಂಬುದು ಇನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇದು ಏಕೀಕೃತ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಭರವಸೆಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವನ್ನು ಅದರ ಅತ್ಯಂತ ಮೂಲಭೂತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಇದು ಕೀಲಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಂಬುತ್ತಾರೆ.

ಎಲ್ಕ್ಯೂಜಿಯ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ:

 • ರೇಖಾಗಣಿತದ ಕ್ವಾಂಟೈಸೇಶನ್: ಎಲ್ಕ್ಯೂಜಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಮಯದ ರೇಖಾಗಣಿತವನ್ನು ಕ್ವಾಂಟಿಫೈ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಅಂದರೆ ಇದು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಮಯದ ರೇಖಾಗಣಿತವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಘಟಕಗಳ ಪರಿಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಾಪೇಕ್ಷತೆಗೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿದೆ, ಇದು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಮಯವನ್ನು ನಯವಾದ ಮತ್ತು ನಿರಂತರವಾದ ಬಹುವಿಧವೆಂದು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ.
 • ತೊಂದರೆಯಿಲ್ಲದ ಸೂತ್ರೀಕರಣ: ಎಲ್ಕ್ಯೂಜಿ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯ ತೊಂದರೆಯಿಲ್ಲದ ಸೂತ್ರೀಕರಣವಾಗಿದೆ, ಅಂದರೆ ಇದು ಗೊಂದಲ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿಲ್ಲ. ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅತ್ಯಂತ ಬಲವಾದ ಅಥವಾ ಅತ್ಯಂತ ದುರ್ಬಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಲು ಗೊಂದಲ ಸಿದ್ಧಾಂತವು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ.
 • ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ: ಎಲ್ಕ್ಯೂಜಿ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ-ಸ್ವತಂತ್ರ ಸೂತ್ರೀಕರಣವಾಗಿದೆ, ಅಂದರೆ ಇದು ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅಥವಾ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಮಯವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿಲ್ಲ. ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಬಲವಾದ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅಥವಾ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಮಯವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.

LQG ಸಂಶೋಧನೆಯ ಅತ್ಯಂತ ಸಕ್ರಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ವಿಭಿನ್ನ ವಿಧಾನಗಳಿವೆ. ಈ ವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಇನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊಸ ವಿಧಾನದ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಏಕೀಕೃತ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ ಎಲ್ಕ್ಯೂಜಿ ಅತ್ಯಂತ ಭರವಸೆಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಮುಂಬರುವ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ತಿಳುವಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.


ನಾನ್ ಕಮ್ಯುಟೇಟಿವ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಟೈಮ್ ನ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಅವಲೋಕನ (Noncommutative Spacetime)

ನಾನ್ಕಮ್ಯುಟೇಟಿವ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಟೈಮ್ ಎಂಬುದು ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಚೌಕಟ್ಟಾಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಟೈಮ್ ನ ನಿರ್ದೇಶಾಂಕಗಳು ಚಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರರ್ಥ ನೀವು ಸ್ಪೇಸ್ ಟೈಮ್ ನ ನಿರ್ದೇಶಾಂಕಗಳನ್ನು ಗುಣಿಸುವ ಕ್ರಮವು ಫಲಿತಾಂಶದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂಚಾರ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶದಲ್ಲಿ, ನೀವು x-ನಿರ್ದೇಶಾಂಕವನ್ನು y-ನಿರ್ದೇಶಾಂಕದಿಂದ ಗುಣಿಸುತ್ತೀರೋ ಅಥವಾ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಗುಣಿಸುತ್ತೀರೋ ಎಂಬುದು ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ, ಫಲಿತಾಂಶವು ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಾಗದ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶದಲ್ಲಿ, ನೀವು ನಿರ್ದೇಶಾಂಕಗಳನ್ನು ಗುಣಿಸುವ ಕ್ರಮವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಫಲಿತಾಂಶವು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆ, ವಿದ್ಯುತ್ಕಾಂತೀಯತೆ ಮತ್ತು ಬಲವಾದ ಮತ್ತು ದುರ್ಬಲ ಪರಮಾಣು ಬಲಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಮೂಲಭೂತ ಬಲಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ನಾನ್ಕಮ್ಯುಟೇಟಿವ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಟೈಮ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಮಯದ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಿಲ್ಲದಿರುವಿಕೆಯನ್ನು ಹೈಸೆನ್ಬರ್ಗ್ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯ ತತ್ವದ ಮಾರ್ಪಾಡು ಎಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಬಹುದು. ಒಂದು ಕಣದ ಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಆವೇಗ ಎರಡನ್ನೂ ಪರಿಪೂರ್ಣ ನಿಖರತೆಯೊಂದಿಗೆ ತಿಳಿಯುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಹೈಸೆನ್ಬರ್ಗ್ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯ ತತ್ವವು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅಸಂಘಟಿತ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯ ತತ್ವವನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದ ಕಣದ ಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಆವೇಗ ಎರಡನ್ನೂ ಪರಿಪೂರ್ಣ ನಿಖರತೆಯೊಂದಿಗೆ ತಿಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯ ತತ್ವದ ಈ ಮಾರ್ಪಾಡನ್ನು ಮೂಲಭೂತ ಬಲಗಳನ್ನು ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ವಹಿಸುವ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಚಲನೆಯ ಸಮೀಕರಣಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಬಳಸಬಹುದು.

ನಾನ್ ಕಮ್ಯುಟರೇಟಿವ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಟೈಮ್ ಎಂಬುದು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಹಳ ಸಂಕೀರ್ಣ ಮತ್ತು ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಸಿದ್ಧಾಂತವಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಇದು ಸರಿಯಾಗಿದೆಯೇ ಎಂಬುದು ಇನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇದು ಏಕೀಕೃತ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಭರವಸೆಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವನ್ನು ಅದರ ಅತ್ಯಂತ ಮೂಲಭೂತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಇದು ಕೀಲಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಂಬುತ್ತಾರೆ.

ನಾನ್ಕಮ್ಯುಟೇಟಿವ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಟೈಮ್ ನ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ:

 • ಹೈಸೆನ್ಬರ್ಗ್ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯ ತತ್ವದ ಮಾರ್ಪಾಡು: ಅಸಂಬದ್ಧ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಮಯವು ಹೈಸೆನ್ಬರ್ಗ್ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯ ತತ್ವವನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕಣದ ಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಆವೇಗ ಎರಡನ್ನೂ ಪರಿಪೂರ್ಣ ನಿಖರತೆಯೊಂದಿಗೆ ತಿಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
 • ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯ ಉಗಮ: ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಮೂಲಭೂತ ಬಲಗಳನ್ನು ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ವಹಿಸುವ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಚಲನೆಯ ಸಮೀಕರಣಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅಸಂಬದ್ಧ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಮಯವನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು.
 • ಅಸಂಗತತೆಗಳ ವಿವರಣೆ: ಸಿಪಿ ಸಮ್ಮಿತಿಯ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಂತಹ ಕಣ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಲಾದ ಕೆಲವು ಅಸಂಗತತೆಗಳನ್ನು ಅಸಂಬದ್ಧ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಮಯವು ವಿವರಿಸಬಹುದು.

ನಾನ್ಕಮ್ಯುಟೇಟಿವ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಟೈಮ್ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಅತ್ಯಂತ ಸಕ್ರಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ವಿಭಿನ್ನ ವಿಧಾನಗಳಿವೆ. ಈ ವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಇನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊಸ ವಿಧಾನದ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅಸಂಘಟಿತ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಮಯವು ಏಕೀಕೃತ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಭರವಸೆಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಮುಂಬರುವ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ತಿಳುವಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.

Spread the Knowledge

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *