ಊಟದ ಆಟ – ಕವಿ ಜಿ.ಪಿ. ರಾಜರತ್ನಂ

ಒಂದು ಎರಡು
ಬಾಳೆಲೆ ಹರಡು


ಮೂರು ನಾಲ್ಕು
ಅನ್ನ ಹಾಕು


ಐದು ಆರು
ಬೇಳೆ ಸಾರು


ಏಳು ಎಂಟು
ಪಲ್ಯಕೆ ದಂಟು


ಒಂಬತ್ತು ಹತ್ತು
ಎಲೆ ಮುದಿರೆತ್ತು


ಒಂದರಿಂದ ಹತ್ತು
ಹೀಗಿತ್ತು


ಊಟದ ಆಟವು
ಮುಗಿದಿತ್ತು

ಕವಿ ಜಿ.ಪಿ. ರಾಜರತ್ನಂ

Spread the Knowledge

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *