ಚಂದಮಾಮ ಓಡಿ ಬಾ

ಚಂದಮಾಮ ಬಾರಯ್ಯ
ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಾರಯ್ಯ
ಹಾಲು ಸಕ್ಕರೆ ಕೂಡಿಸಿ ಕೊಡುವೆ
ಕುಡಿಯಲು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬಟ್ಟಲು ಕೊಡುವೆ || ಚಂದಮಾಮ ||


ಸಕ್ಕರೆ ಕಡ್ಡಿ ತರ್ತೀನಿ
ಮಿಕ್ಕರೆ ನಿನಗೂ ಕೊಡ್ತೀನಿ
ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿ ತಿನ್ನೋಣ
ಇಬ್ಬರು ಕೂಡಿ ಆಡೋಣ || ಚಂದಮಾಮ ||


ಎಲ್ಲಿಗೋದ್ರು ಬರ್ತೀಯ
ಅಲ್ಲೇ ದೂರದಲ್ಲಿರ್ತೀಯ
ಹಿಂದೆ ಹಿಂದೆ ಬರ್ತೀಯ
ಎಲ್ಲಂದ್ರಲ್ಲೇ ನಿಲ್ತೀಯ || ಚಂದಮಾಮ ||

Spread the Knowledge

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *